Giải pháp

Nông nghiệp

Nông nghiệp

Ứng dụng IoT công nghệ 4.0 vào quản lý, giám sát, cảnh báo và điều khiển tự động trong sản xuất Nông Nghiệp.
Công nghiệp

Công nghiệp

Ứng dụng IoT vào quản lý, giám sát, cảnh báo và điều khiển tự động trong sản xuất Công Nghiệp.
Môi trường

Môi trường

Ứng dụng IoT vào việc quản lý và giám sát không khí xung quanh và chất lượng nguồn nước.
Y Tế

Y Tế

Ứng dụng IoT vào việc quản lý, giám sát và chăm sóc bệnh nhân.